ReadyPlanet.com
dot dot


มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน

ผลการทดสอบทางการการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2558 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญเงิน
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีและดีมาก จาก สำนักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 3 (พ.ศ.2554-2558)
ผลการทดสอบทางการการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2557 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง
ผลการทดสอบทางการการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2556 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง
ผลการทดสอบทางการการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2555 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง
ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2554 
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 50
การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีมาก จาก สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 2
ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2554
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 50
ผลการทดสอบทางการการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2552
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ
เหรียญเงิน
ผลการทดสอบทางการการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2551
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ
เหรียญทองแดง

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.