dot dotยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนศิริเพ็ญ ท่านสามารถดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/siripenschool


โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 – 12 ปี โดยนำหลักสูตรภาษา อังกฤษใน การเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Intensive English Program - IEP) มาสอนทุกระดับชั้น รวมถึงการสอนภาษาจีนและ ภาษาญี่ปุ่นเพิ่ม เป็นภาษาที่ 3 และ 4 ในระดับประถมศึกษา ประกอบกับโรงเรียนมีบรรยากาศเรียนรู้ที่ดี ร่มรื่น มีระบบ WIFI ที่ทันสมัย และมีกล้องวงจรปิดเพื่อปลอดภัย ความเอาใจใส่นักเรียนเหมือนครอบครัว ห้องเรียนทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศ

 

รายการอาหารประจำวัน


รางวัลชนะเลิศการประกวดสมุดบันทึกความรู้ภาษาจีน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงฐปนัท ฤทธิ์เนติกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสมุดบันทึกความรู้ภาษาจีน โครงการ "จด จำ ทำ สวย ด้วยใจ" ครั้งที่ 2 ของ OKLS

More...


Super S Award Season 3-Sing Speech Step

รางวัลอันดับ 4 ในการประกวด "Super S Award Season 3-Sing Speech Step" ดวลไมค์ร้อง คล่องไมค์พูด ประชันพิสูจน์เท้าไฟ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

More...


รับโล่ห์ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559

23 พฤษภาคม 2560 โล่ห์ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ในสำนักเรียนวัดยานนาวา ณ วัดยานนาวา

More...


SAT Swimming Championship 2017

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภัทรดนย์ ชื่นสิทธิ์ ในการแข่งขันทำสถิติว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย 

More...


อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาดำน้ำ (ฟินสวิมมิ่ง)

ขอแสดงความยินดี ด.ญ.จิรัญญา บุญสุยา อันดับ การแข่งขันกีฬาดำน้ำ (ฟินสวิมมิ่ง) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นจูเนียร์ 10 - 11 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

More...


คะแนนเต็ม National Test ปีการศึกษา 2559 icon

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.อิทธิกร สุวรรณชาติ คะแนนเต็มการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559 ด้านภาษา (Literacy)

More...


หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

11 ตุลาคม 2560 สัมมนา "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย:บทบาทผู้บริหารและโรงเรียนต่อหลักสูตรใหม่" โดย รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน ในงาน World Didac Asia ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

More...


ศิลปะการร้อยมาลัยจากผ้า

10 ตุลาคม 2560 เทคนิคการร้อยมาลัยกระแตและการร้อยมาลัยซีกจากผ้า ในงาน World Class Education Resources ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

More...


บริหารจัดการอย่างไรกับนโยบายรัฐที่เปลี่ยนแปลง

29 กันยายน 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "บริหารจัดการอย่างไรกับนโยบายรัฐที่เปลี่ยนแปลง" กับการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต

More...


มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ

6 กันยายน 2560 การอบรมในหัวข้อ "มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ" ห้องวายุภักษ์แกรน์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ

More...


เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน

1-3 กันยายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเอกชน รุ่นที่ 6 โรงแรมบางกอกพาเลส

More...


การพัฒนาภาวะผู้นำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1-2 กันยายน 2560 การพัฒนาภาวะผู้นำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัชกาลที่ 9 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

More...


EF ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

ช่วงอายุ 3-6 ปี เป็นช่วงเวลาทองของชีวิตในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก เพราะสมองจะมีการพัฒนาทักษะ EF ได้ดีที่สุด

More...


สิ่งที่ต้องฝึก! เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

นอกจากหาโรงเรียนที่เหมาะกับลูกแล้ว ผู้ปกครองอย่าลืมเตรียมพร้อมลูกเพื่อให้เข้ากับสังคมใหม่ๆ สังคมภายนอก ในโรงเรียนที่ลูกจะต้องพบเจอ

More...


สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเป็นคนดีและมีความสุข

เป้าหมายที่พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นคือ ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณภาพ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น พึ่งพาตัวเองและจัดการกับปัญหาชีวิตได้ ที่สำคัญคือเป็นคนที่มีความสุ

More...


วิธีปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น

การปฐมพยาบาลเด็กเป็นทักษะที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้ ฝึกฝนเหมือนทักษะการเลี้ยงลูกด้านอื่นๆ

More...


ปอดอักเสบ ภัยที่มากับหน้าฝน

พ่อแม่หลายคนคงอดห่วงลูกๆ ไม่ได้ เพราะเด็กเล็กๆ ยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพอจะต้านทานโรคปอดอักเสบ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า โรคปอดบวม

More...


เตือนพ่อ-แม่ อย่าทำการบ้านแทนลูก

งานวิจัยเชิงจิตวิทยาครั้งใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการที่พ่อแม่ ผู้ปกครองที่รักลูกหลานมากจนเกินไป ในที่สุดแล้วจะส่งผลกระทบต่อเด็ก

More...
Copyright © 2013 All Rights Reserved.