ReadyPlanet.com
dot dot


ปฏิทินโรงเรียน
 

กรกฎาคม 2563
1 -  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  -  เริ่มเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน 1/2563
3 -  กิจกรรม "ถวายเทียนพรรษา" ณ วัดลาดบัวขาว
5 -  หยุดวันอาสาฬหบูชา (Asanha Bucha Day)
6 -  หยุดวันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day)
8 -  รับสมัครประธานนักเรียน อนุบาลและประถมศึกษา
9-14 -  ผู้สมัครประธานนักเรียนและคณะหาเสียง
15 -  การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภานักเรียน
23 -  กิจกรรม "วันไหว้ครู"
27 -  พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ-
   บดินทรเทพยวรางกูร 
28 -  หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
 ________________________________________
 
สิงหาคม 2563
7 -  ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1
11 -  กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"
12 -  หยุดวันแม่แห่งชาติ (H.M. The Queen's Birthday)
17-21 -  ประถมศึกษาสอบนอกตารางเรียน (เสริมฯ)
18 -  วันวิทยาศาสตร์ (Science Day) 
  -  กิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด"
27-28 -  อนุบาลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ครั้งที่ 1
27-28 -  ประถมศึกษา สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
 ________________________________________
 
กันยายน 2563
1-30  -  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
4 -  ประถมศึกษาประกาศผลสอบกลางภาค ยื่นคำร้องสอบซ่อม
7 -  สอบซ่อมครั้งที่ 1 และยื่นคำร้องสอบซ่อมครั้งที่ 2
  -  ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2
10 -  อนุบาล นำเสนอโครงการ Project Approch ครั้งที่ 1
21 -  ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษารับผลการเรียน
 ________________________________________
 
ตุลาคม 2563
13

-  หยุดวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 

14 ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2563
23 -  หยุดวันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)
 ________________________________________
 
พฤศจิกายน 2563
2 -  ประเมินการอ่านนักเรียนชั้นอนุบาล
2 -  ประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
2-6 -  ประถมศึกษาสอบนอกตารางเรียน (เสริมฯ)
9-11 -  ประถมศึกษา สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
10-11 -  อนุบาลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ครั้งที่ 2
13 -  เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1 - 3 (Day Camp)
19 -  ประถมศึกษาประกาศผลสอบปลายภาค ยื่นคำร้องสอบซ่อม
20 -  สอบซ่อมครั้งที่ 1 และยื่นคำร้องสอบซ่อมครั้งที่ 2
23-24 -  เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.4 - 6 ( 2 วัน ) เช้าไป-เย็นกลับ
   
 ________________________________________
   

**เพื่อให้จำนวนวันเรียน เป็นไปที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ทางโรงเรียนจึงไม่หยุดชดเชยในวันหยุด เพื่อให้นักเรียนมีวันหยุดมากขึ้น ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2


พฤศจิกายน 2563
30 -  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
________________________________________
 
ธันวาคม 2563
1 -  เริ่มเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน 2/2563
4 -  กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" 
5 -  หยุดวันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
10 -  หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)
11 -  หยุดชดเชยวันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
24 -  สอบธรรมศึกษา ชั้น เอก/โท/ตรี ป.3 - ป.6
25 -  กิจกรรม "วันคริสต์มาส" (Christmas Activity) 
30 -  กิจกรรม "ใส่บาตรและทำบุญทางศาสนาประจำปี"
  -  กิจกรรม "เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของนักเรียน"
31 -  วันหยุดสิ้นปี (New Year's Eve)
   ________________________________________
 
มกราคม 2564
1 -  วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days)
8 -  กิจกรรม "กีฬาสี" & "วันเด็กแห่งชาติ"
9 -  วันเด็กแห่งชาติ (Children Day)
16 -  หยุดวันครู (Teacher's Day)
18-22 -  ประถมศึกษาสอบนอกตารางเรียน (เสริมฯ)
25 -  กิจกรรม "วัฒนธรรมสี่ภาษา" อนุบาล & ประถมศึกษา
27-29 -  ประถมศึกษา สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563
28-29 -  อนุบาลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ครั้งที่ 3
  ________________________________________ 
 
กุมภาพันธ์ 2564
4 -  ประถมศึกษาประกาศผลสอบกลางภาค ยื่นคำร้องสอบซ่อม
5 -  สอบซ่อมครั้งที่ 1 และยื่นคำร้องสอบซ่อมครั้งที่ 2
6 -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
10 -  อนุบาล นำเสนอโครงการ Project Approch ครั้งที่ 2
11 -  แนะแนวศึกษาต่อประถมศึกษาปีที่ 1 (อนุบาล 3) 
15 -  ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษารับผลการเรียน
24 -  แนะแนวศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ป.4-6)
26 -  หยุดวันมาฆบูชา (Makha Bucha Day)
   ________________________________________
 
มีนาคม 2564
13 -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
22 -  ประเมินการอ่านนักเรียนชั้นอนุบาล
22 -  ประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
22-26 -  ประถมศึกษาสอบนอกตารางเรียน (เสริมฯ)
23 -  ประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
29-31 -  ประถมศึกษา สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
30-31 -  อนุบาลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ครั้งที่ 4
  ________________________________________
 
เมษายน 2563
6 -  หยุดวันจักรี (Chakri Memorial Day)
7 -  ประถมศึกษาประกาศผลสอบปลายภาค & สอบซ่อม
8 -  พิธี "มอบวุฒิบัตร" อ.3 และ ป.6
10-16 -  หยุดวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
22 -  ผู้ปกครองรับผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
 ________________________________________
 

19 เม.ย. - 14 พ.ค.64 เปิดเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน
ปรับพื้นฐาน (Summer) 20 วัน

 

**หมายเหตุ: ปฏิทินโรงเรียนปีการศึกษา 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.