ReadyPlanet.com
dot dot


บุคลากร article

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ
ราชบัณฑิตสาขาตรรกศาสตร์ ประจำราชบัณฑิตสถาน

ประกาศนียบัตรเปรียญธรรม ๙ ประโยค

ที่ปรึกษา การสอนภาษาไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ที่ปรึกษา ด้านบริหารจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  บุญประเสริฐ
อาจารย์อาวุโส สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ที่ปรึกษา การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

ดร.มานิต  บุญประเสริฐ
ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.)

 

ที่ปรึกษา การสอนสองภาษาสำหรับเด็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร  วงศ์ก้อม
อาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

ที่ปรึกษา การสอนเด็กพิเศษ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา บรรณประสิทธิ์
อาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ที่ปรึกษา การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนศิริเพ็ญ
   
นางพวงเพ็ญ  โทณะวณิก
ตำแหน่ง 
ผู้รับใบอนุญาต

  ดร.อำไพวรรณ   โทณะวณิก
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

 นางสาววราภรณ์  โพธิ์วัน 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ/
เลขานุการ 
     
นายวรัญญู โทณะวณิก
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 นางสุวิชา เธียรฐิติพฤฒิ
ตำแหน่ง ผู้แทนผู้ปกครอง
 นางนัทชา  เซ่งฮวด
ตำแหน่ง ผู้แทนผู้ปกครอง
 
นางเขมิกา  ปัญญาทา
ตำแหน่ง ผู้แทนครู
 นางสาวสมใจ อรุณพูลทรัพย์
ตำแหน่ง 
ผู้แทนครู


คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
   
 นางบูรภา  ผลประสิทธิ์
 ตำแหน่ง 
ผู้แทนครู
 นางสุวิชา เธียรฐิติพฤฒิ
ตำแหน่ง ผู้แทนผู้ปกครอง
 เด็กชายต้นลม เธียรฐิติพฤฒิ
ตำแหน่ง ตัวแทนนักเรียน
   
นางวรพรรณ  นิลวิสุทธิ์ 
ตำแหน่ง ผู้แทนครู
นางนัทชา  เซ่งฮวด
ตำแหน่ง ผู้แทนผู้ปกครอง
เด็กหญิงรัศมิ์ชญาณ์  แผ่นดินทอง
ตำแหน่ง ตัวแทนนักเรียน
     
นายสุนทร หิรัญฤทธิ์
ตำแหน่ง ผู้แทนชุมชน
พันตำรวจโท ดร.อุเทน ตั้งพิทักษ์เสมอ
ตำแหน่ง ผู้แทนชุมชน
 
     
ผู้บริหารโรงเรียนศิริเพ็ญ

นางพวงเพ็ญ  โทณะวณิก
ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต

วุฒิการศึกษา   

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) เอกจิตวิทยาเด็กปฐมวัย
 • การศึกษาพิเศษ
 • คหกรรมฯ (ประเทศญี่ปุ่น)

ดร.อำไพวรรณ โทณะวณิก
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.) การจัดการการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การตลาด

นางสาววราภรณ์  โพธิ์วัน
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษา   

 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) หลักสูตรและการสอน
 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.)  คหกรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต  บริหารการศึกษา
 

 

ฝ่ายวิชาการ
        

      นางเขมิกา  ปัญญาทา
            ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ    

    นางสาวสมใจ อรุณพูลทรัพย์
   ตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการแผนกปฐมวัย

นางบูรภา  ผลประสิทธิ์
 ตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการแผนกประถมศึกษา

ฝ่ายปกครอง

 

นางสาวสุวรรณา   ตงสาลี
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวรมิตา กิตติพัชรินทร์ 
ตำแหน่ง หัวหน้างานปกครองแผนกปฐมวัย
นายธีระพล ธานินทร์พงศ์
ตำแหน่ง หัวหน้างานปกครองแผนกประถมศึกษา
ฝ่ายอำนวยการ

 
นางภคินี อาดำ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ - ประชาสัมพันธ์
นางสาวเยาวรัตน์ จุลิรัชนีกร
ตำแหน่ง งานบัญชี-บุคคล
 
ครูประจำชั้น

นางสาวสมใจ  อรุณพูลทรัพย์ (ครูซะห์)
ตำแหน่ง  ครูประจำชั้นอนุบาล 1

วุฒิการศึกษา   

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) การศึกษาปฐมวัย
 

Ms. Culala Rassel De Pedro
ตำแหน่ง 
ครูประจำชั้นอนุบาล 1
สัญชาติ  ฟิลิปปินส์        ประเทศ ฟิลิปปินส์

วุฒิการศึกษา

 • Bachelor of Secondary Education. (Major in English)

นางอาภรณ์  พูลกลิ่น (ครูนา)
ตำแหน่ง  ครูประจำชั้นอนุบาล 2

วุฒิการศึกษา   

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) การศึกษาปฐมวัย

นางสาวอรวรรณ มะลิทอง (ครูอร)
ตำแหน่ง  ครูประจำชั้นอนุบาล 2

วุฒิการศึกษา   

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิทยาศาสตร์

นางวรพรรณ  นิลวิสุทธิ์ (ครูพรรณ)
ตำแหน่ง  ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3

วุฒิการศึกษา   

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มัธยมศึกษา
 

นางสาวรมิตา  กิตติพัชรินทร์ (ครูนัท)
ตำแหน่ง  ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3

วุฒิการศึกษา   

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย

นางเขมิกา ปัญญาทา (ครูณี)
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สุขศึกษา

นางสาวสุวรรณา ตงสาลี (ครูณา)
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ประถมศึกษา

นางสาวภาวินี สุดเย็น (ครูตาล)
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) ชีววิทยา
 

นายธีระพล ธานินทร์พงศ์ (ครูเติบ) 
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ศิลปกรรม
 

นางสาวยุพิน   รอดบำรุง (ครูยุ)
ตำแหน่ง  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ประถมศึกษา

นางบูรภา ผลประสิทธิ์  (ครูภา) 
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) ภาษาไทย
เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา

Mr. Paul William Slone 
ตำแหน่ง
ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
สัญชาติ อังกฤษ    ประเทศ สหราชอาณาจักร (UK.)

วุฒิการศึกษา

 • Bachelor of Psychology Degree
 • Certification to teach English as a Foreign Language.
  นางสาวกมลทิพย์  ถาวรวัฒน์ (ครูบี)
ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ
 

นายโฆษิต   พลัดหนู (ครูต้อม) 
ตำแหน่ง ครูพลศึกษา, ว่ายน้ำ

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (กศ.บ.) พลศึกษา

นางภคินี อาดำ (ครูซะห์) 
ตำแหน่ง ครูธุรการ - การเงิน

วุฒิการศึกษา

 • อนุปริญญา บัญชี-การเงิน

นางสาวเยาวรัตน์  จุลิรัชนีกร (ครูเจี๊ยบ)
ตำแหน่ง ครูธุรการ - บัญชี พัสดุและบุคคล

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บริหารธุรกิจ
ครูพิเศษ

พระอาจารย์จำเนียร ธมฺมานนฺโท
ตำแหน่ง ครูพิเศษ

วิชาที่สอน พุทธศาสนา / จริยศึกษา

วุฒิการศึกษา 

        ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม) การจัดการสิ่งแวดล้อม


 

นายจิระศักดิ์  นักทำนา (ครูอ๊อฟ)
ตำแหน่ง ครูพิเศษ

วิชาที่สอน ดนตรีสากล

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ดนตรีตะวันตก

นางสาวถิราวรรณ บางประอินทร์ (ครูอ้อม)
ตำแหน่ง ครูพิเศษ

วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) คอมพิวเตอร์

นายเฉลิมชัย  กลิ่นจำปา (ครูอ้น)
ตำแหน่ง ครูพิเศษ

วิชาที่สอน ดนตรีไทย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) ดนตรีไทย
 

นายนธิป  สุสาขา  (เซ็นเซ "อาร์ม")
ตำแหน่ง ครูพิเศษ สังกัดสถาบัน OKLS

วิชาที่สอน ภาษาญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

นางสาว จาง ลี่ ฮุย (เหล่าซือ "จาง")
ตำแหน่ง ครูพิเศษ สังกัดสถาบัน OKLS

วิชาที่สอน ภาษาจีน

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สถาบันฝึกหัดครู มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

  

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.