ReadyPlanet.com
dot dot


การศึกษาต่อระดับชั้น ม.1

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกปี  สามารถเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาล ได้แก่ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, โรงเรียนศรีพฤฒา ฯลฯ ดังนั้นทางโรงเรียนศิริเพ็ญ จึงมีหน้าที่ปูพื้นฐานและทักษะ ความสามารถพิเศษให้แก่นักเรียน พร้อมให้ความร่วมมือในการวางแผนการศึกษาต่อระดับในมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับผู้ปกครอง รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า www.tun.ac.th/
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า www.ntun.ac.th/
โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) www.bodin.ac.th/
โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 www.bodin2.ac.th/
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 www.sw2.ac.th/‎
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) www.satitprasarnmit.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง www.ds.ru.ac.th/
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  www.sukum.ac.th/     
โรงเรียนศรีพฤฒา

www.sts.ac.th/ 

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.