ReadyPlanet.com
dot dot


การรับสมัคร

โรงเรียนศิริเพ็ญรับสมัครนักเรียนชายและหญิง (ไป-กลับ) ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุตั้งแต่ 1 ½ - 12 ปี

  • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา  8.30 น. – 16.00 น.
  • วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา  9.00 น. – 15.00 น.
ภาคเรียนที่ 1    14 พฤษภาคม 2558  –  2 ตุลาคม 2558
ภาคเรียนที่ 2     2 พฤศจิกายน 2558  –  4 มีนาคม 2559

 

 

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ระดับชั้นที่สมัคร
เตรียมอนุบาล -อนุบาลปีที่ 1
Pre K.G.- K.G. 1
อนุบาลปีที่ 2 - 3
K.G. 2 - 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
Grade 1 - 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
Grade 4 - 6
สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด
รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) - 2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด
รูปถ่ายผู้ปกครองที่มารับนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 1 ชุด 1 ชุด - -
หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม หรือใบรับรอง - 1 ชุด * 1 ชุด ** 1 ชุด ***
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี)

หมายเหตุ

*หลักฐานการศึกษาของนักเรียนที่มาสมัครในชั้นอนุบาล 2 - 3 ได้แก่ สมุดประจำตัวนักเรียนจากโรงเรียนเดิม

**หลักฐานการศึกษาของนักเรียนที่มาสมัครในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ สมุดประจำตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 3

***หลักฐานการศึกษาของนักเรียนที่มาสมัครในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ได้แก่

  • ปพ.1 (ระเบียบแสดงผลการเรียน) 1 ชุด
  • ปพ.4 (ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์) 1 ชุด
  • ปพ.6 (ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล) 1 ชุด
  • ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) 1 ชุด

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.