ReadyPlanet.com
dot dot


ข้อมูลพื้นฐาน article

โรงเรียนศิริเพ็ญ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2487 ดำเนินการสอนครั้งแรกที่ซอยแม้นศรี 4 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบ โดยเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บริหารงานโดยคุณครูทองอยู่ ธีระภาพ ซึ่งในขณะนั้นท่านเป็นผู้รับใบอนุญาต ภายหลังได้ย้ายไปอยู่ที่หลังวัดปทุมวนาราม ขณะเดียวกันในปี พ.ศ.2519 ได้เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – 3 บนถนนรามคำแหง โดยคุณครูพวงเพ็ญ โทณะวณิก เป็นผู้รับใบอนุญาต โดยใช้ชื่อ "โรงเรียนอนุบาลศิริเพ็ญ" และในปี พ.ศ. 2540 ได้ย้ายระดับประถมศึกษาทั้งหมดมาเปิดสอนด้วย

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 – 12 ปี โดยนำหลักสูตรภาษาอังกฤษในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นกับครูชาวต่างชาติ (Intensive English Program - IEP) มาสอนทุกระดับชั้น รวมถึงการสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเป็นภาษาที่ 3 และ 4 ในระดับประถมศึกษา ประกอบกับโรงเรียนมีบรรยากาศเรียนรู้ที่ดี ร่มรื่น มีระบบ WIFI ที่ทันสมัย และมีกล้องวงจรปิดเพื่อปลอดภัย ความเอาใจใส่นักเรียนเหมือนครอบครัว ห้องเรียนทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศ

 

รู้สามภาษา ...........
     อยู่อย่างพอเพียง.............
            มีจิตสาธารณะ ................ 

                   สืบสานความเป็นไทย ..............
                           ก้าวไกลสู่สากล" ........................

อัตลักษณ์ "เป็นไทย ในสากล" ที่โรงเรียนศิริเพ็ญมุ่งดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม ร่วมสมัยกับสังคมปัจจุบัน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นสากล โดยการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้คนดี มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะทางภาษาอย่างน้อย 3 ภาษา และส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม ภายใต้การดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และรักษาสิ่งแวดล้อม
เอกลักษณ์ "ร่มรื่น พฤกษา" แสดงถึงบรรยากาศในโรงเรียนศิริเพ็ญ ที่รื่นรมย์ สวยงาม สะอาด และแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติ ด้วยต้นไม้และพันธุ์ไม้โบราณหายาก

 

"ล้ำเลิศความรู้  เชิดชูคุณธรรม  ปลุกนำความประหยัด ฝึกหัดวามรับผิดชอบ"

ล้ำเลิศความรู้ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีเหตุ – มีผลด้วยความมั่นใจ โดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน

เชิดชูคุณธรรม หมายถึง ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันดี ทั้ง กาย วาจา และใจมีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ

ปลุกนำความประหยัด หมายถึง รู้จักใช้ รู้จักจ่าย ในสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ แก่ตนเองกับผู้อื่นรู้จักประยุกต์ ดัดแปลงของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประโยชน์และเหมาะสมตามสภาพ

ฝึกหัดวามรับผิดชอบ หมายถึง รู้จักหน้าที่ในการทำงานของตนเองที่ต้องกระทำตาม กำหนดเวลา รู้รักษาเครื่องใช้ของตนเองและผู้อื่นเสมือนของตนเอง

 

 

เพลงมาร์ชศิริเพ็ญ  
ศิริเพ็ญนำหนทางสร้างชีวิต ร่วมดวงจิตสร้างวินัยใฝ่ศึกษา
มีระเบียบมีน้ำใจในการกีฬา รู้รักษาวัฒนธรรมงามอย่างไทย
รู้กตัญญู รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พึงปฏิบัติ สรรค์สร้าง ทางสดใส
ศิริเพ็ญเน้นคุณธรรมเชื่อมน้ำใจ รวมกันไว้ให้พร้อมพรั่งดังปราการ
งามสดใสศิริเพ็ญเด่นสง่า ทั่วนภาฟ้าสีครามยามขับขาน
เปรียบดอกเข็มที่กล้าแกร่งงามตระการ ยามเบ่งบานสานน้ำใจเอื้ออำนวย
ฟ้าและขาวพราวพร่างงามสดใส ก้าวเดินไปให้มั่นคงตรงสดสวย
สามัคคีมีพรั่งพร้อมน้อมอำนวย งามดีกว่าสวย ด้วยน้ำใจ ในศิริเพ็ญ
 

 

 

 

ตราประจำโรงเรียน
อักษรย่อ ศ.ร.พ. ตราสัญลักษณ์ อักษรย่อ ศ.ร.พ. ที่เป็นตัวแทนของแม่สีที่สอดประสานกัน ล้อมรอบด้วยดอกเข็มซึ่งเป็น ดอกไม้ประจำโรงเรียน หมายถึง การหล่อลอมด้านวิชาการ ความสามัคคี ความมีวินัยและสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลม นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและสังคม

สีประจำโรงเรียน สีฟ้า-ขาว
เป็นตราสัญลักษณ์ อักษรย่อ ศ.ร.พ. โดยมีแม่สีหลัก 3 สีตามอักษรย่อที่ประสานกัน ล้อมรอบด้วยดอกเข็ม ซื่งเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน เพื่อสื่อถึงความประสานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สีฟ้า หมายถึง ความอ่อนโยน สุภาพ อ่อนน้อม รักและกตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์สดใสที่มีความสำเร็จยิ่งใหญ่

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน "พระพุทธศิริมหามงคล" เป็นพระประธานประจำโรงเรียนศิริเพ็ญ
ดอกไม้ประจำโรงเรียน "ดอกเข็ม" หมายถึง สติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.